Časté otázky

Proč není na stránkách ceník?

Ceny překladů se pohybují od 100,- do 1000,- korun za stránku, podle toho zda jde o revizi překladu lehkého textu ze slovenštiny do češtiny nebo o překlad nálezu ústavního soudu do čínštiny. My nabízíme okamžité a bezplatné zpracování kalkulace, dodáme ji většinou během několika minut od zadání poptávky.

Co je výchozí a cílový jazyk?

Překládá se z výchozího do cílového jazyka. Tedy pokud si necháte přeložit rodný list dítěte narozeného v Německu do češtiny, je výchozím (zdrojovým) jazykem němčina a cílovým čeština.

Je vhodné dodat další podklady kromě samotného textu na překlad (referenční materiály)?

Vítáme jakékoliv další referenční materiály, které překládaný text vysvětlují a pomáhají nám pochopit souvislosti.

Kdo je soudní tlumočník?

Soudního tlumočníka jmenuje Krajský soud v místě jeho bydliště. Je oprávněn vyhotovovat soudní překlady a provádět soudní tlumočení.

Co je soudní překlad?

Soudní překlad (často také označovaný jako úřední resp. ověřený překlad) vyhotovuje soudní tlumočník. Vyznačuje se tím, že je předloha neoddělitelně spojena s originálem a překlad je opatřen doložkou a úředním (kulatým) razítkem soudního tlumočníka. Takovýto překlad slouží pro předložení u soudů, u policie, na matrice a podobně.

Jaký je rozdíl mezi ověřením překladu a notářským ověřením?

Ověření překladu provádí soudní tlumočník. Ověřuje identický obsah obou jazykových verzí. Notářské ověření provádí notář, městský úřad nebo Czechpoint. Ověřuje souhlasnost kopie s originálem nebo pravost podpisu.

Co je apostila?

Apostila je vyšší stupeň ověření, který je nutný, pokud potřebujete předložit ověřenou listinu v jiném státě, který je smluvní stranou Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin přijaté v Haagu dne 5. 10. 1961. Výše uvedená úmluva zjednodušuje proces ověřování listin. Zjednodušení v zásadě spočívá v nutnosti pouze jediného formálního úkonu, t.j. v opatření ověřované listiny ověřovací doložkou, tzv. apostilou.

Kdy je nutné opatřit překládanou listinu apostilou?

Pokud musí být listina opatřena apostilou, musí to být uděláno před odevzdáním listiny k překladu, protože se apostila rovněž překládá.

Kdo vydává apostilu?

Apostilu vydává Ministerstvo zahraničí té země, ve které byl dokument vydán a ověřen.

 Jaké jsou druhy korektur?

Provádí se korektura přeloženého textu rodilým mluvčím, korektura odborného textu odborníkem v daném oboru, předtisková korektura v případě vydávání dokumentů tiskem. 

Co je to „princip čtyř očí“?

Princip čtyř očí znamená, že každý překlad kontroluje jiný překladatel. Nikdo není neomylný a tímto způsobem se odstraní chyby způsobené přehlédnutím prvního překladatele.

Lze překlad pro urychlení dělit mezi několik překladatelů?

V principu ano, ale od tohoto postupu velmi odrazujeme. I když jsou jednotliví překladatelé velmi dobří, přece jen má každý svůj styl a na výsledku je to znát.
 

Jak je to s důvěrností překládaných dokumentů?

Veškeré překládané texty považujeme za přísně důvěrné. Toto pravidlo nemá výjimku.

Provádíte strojové překlady?

Proboha jen to ne. Strojové (automatické) překlady zásadně neprovádíme. Při překládání však používáme nástroje CAT (Computer Aided Translation), které nám pomáhají zajistit konzistenci překladu. Pro představu, je to program, který hlídá, jak jsme co přeložili a když to příště přeložíme jinak, tak nás na to upozorní. Překladatel pak rozhodne, že jiný překlad je v jiném kontextu správně, nebo sjednotí terminologii.

Co je normostrana?

Normostrana je standardizovaná strana textu o délce 1800 znaků (včetně mezer), což odpovídá 30 řádkům po šedesáti znacích (včetně mezer). Vznikla ještě v době psacích strojů a v Česku se užívá dodnes. Naši zahraniční zákazníci se ptají na cenu za řádek (Německo), čímž se rozumí 55 znaků, nebo na cenu za slovo (ostatní země).

 Jak se stanovuje cena překladu u textů, u kterých nelze stanovit počet znaků (formát pdf, ručně psaný text)

V takovém případě si může zákazník vybrat, zda si přeje účtovat až podle rozsahu výsledného skutečně napsaného textu nebo si vyžádá smluvní cenu předem.

Jaká je cena za tlumočení?

Uděláme Vám nabídku na Vaši konkrétní akci. Nabídneme Vám odděleně cenu za tlumočení a za případné náklady placené námi (doprava vlastním autem, hotel, letenky). V případě tlumočení v Praze žádnou dopravu neúčtujeme.

Je text v různých jazycích stejně dlouhý

Není. čeština je poměrně kompaktní, angličtina je asi o deset procent delší, němčina může být i o více než dvacet procent delší. Při účtování se vždy vychází z výsledného textu.